Bez_tytułu_1
STOWARZYSZENIE
NIEPOŁOMICKI KLUB TENISOWY „ZIBI – SPORT”

32-003 PODŁĘŻE 611 , NIP 683 208 53 98 , REGON 360839040

BANK PKO BP NR KONTA  47 1020 2892 0000 5802 0569 1565

http://zibisport.com.pl/klub-tenisowy/

                                                                                                                                                                                                                                            

STATUT

NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU TENISOWEGO „ZIBI-SPORT”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Niepołomicki Klub Tenisowy „Zibi-Sport”, zwany dalej „Klubem”

§ 2.

Siedzibą Klubu jest miejscowość 32-003 Podłęże 611.
Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

§ 3.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.Klub jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną. Dla
realizacji określonych celów statutowych klub może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5.

Klub może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

1.Klub ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji kierujących się w swojej działalności celami niesprzecznymi ze statutem Klubu.
2.Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 7.

Celem Klubu jest:
a)rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego,
b)upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
d)promowanie i organizacja wolontariatu,
e)doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
f) prowadzenie szkolenia sportowego,
g) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
h) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
i)uczestnictwo w imprezach sportowych,
j)organizowanie różnych form aktywności fizycznej.

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:
a) kultury fizycznej i sportu,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,
e) promocji i organizacji wolontariatu,
f) organizowanie szkoleń w postaci kursów, treningów i obozów sportowych.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze sportowe i inne organizacje.
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej-sekcji tenisowych oraz szkółki tenisowej na różnych etapach zaawansowania.
5. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
6. Realizowanie zaleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
7. Nabywanie i budowanie obiektów, nabywanie i gromadzenie sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działalności statutowej.
8. Zarządzanie i administrowanie urządzeniami sportowymi, sprzętem i obiektami będącymi własnością Klubu.
9. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.
10. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

                                                                                           § 9.

1. Klub prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a. organizacji zajęć pozalekcyjnych z tenisa ziemnego;
b. organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla zawodników i amatorów na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
c. organizacji zawodów sportowych;
d. szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Klub prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a. szkolenie dzieci i młodzieży;
b. organizacji obozów sportowych;
c. organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla zawodników i amatorów na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników
c) honorowych,
d) wspierających.

§ 11.

 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda pełnoletnia osoba zamieszkała w kraju jak i zagranicą, której zachowanie i cechy charakteru pozostają w zgodności z celami Klubu i która:
a) złoży pisemną deklarację,
b) uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych,
c) zostanie przyjęta przez Zarząd
2.Członkowie zwyczajni maja prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący.
b) zgłaszać propozycje i wnioski do władz Klubu.
c) uczestniczyć w imprezach sportowych i rekreacyjnych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
d) korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,
e) być nagradzani za działalność sportową lub społeczną w Klubie zgodnie z odrębnymi przepisami,
f) nosić odznakę Klubu.

§ 12.

1. Członkiem-uczestnikiem Klubu może być osoba, która nie ukończyła 18 lat życia pod warunkiem, że:
a) złoży pisemną deklarację potwierdzoną przez rodziców albo prawnych opiekunów,zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek-uczestnik, który ukończył 18 lat może zostać członkiem zwyczajnym Klubu po wypełnieniu procedury opisanej w § 11.
3. Członek-uczestnik ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13.

1. Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność w uznaniu szczególnych zasług dla Klubu przyzna Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Każdy członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem praw wyborczych.

§ 14.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu.

§ 15.

Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należy:
a) stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz innych, a także uchwał i zarządzeń władz Klubu,
b) wykazywanie dbałości o majątek Klubu,
c) regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd,
d) propagowanie nienagannego trybu życia zapewniającego zachowanie tężyzny fizycznej, sprawności,
e) reprezentowanie barw Klubu w szlachetnej rywalizacji sportowej.
f) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu.
g) prowadzenia działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.

§ 16.

1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie z zapłatą składek przez okres co najmniej 2 miesięcy od pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia członka przez Zarząd za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę Klubu a także za popełnienie czynu niegodnego,
d) od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni, decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna,
e) rozwiązania się stowarzyszenia,
f) śmierci członka.
2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszania postanowień statutu i uchwał.
Zawieszenie członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

§ 17.

Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz za wykroczenia dyscyplinarne i naruszenie etyki sportowej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:
a) upomnienia ustnego lub pisemnego,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od czterech tygodni do trzech lat: polega ono na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
d) wykluczenia,
e) od uchwały w przedmiocie w/w kar przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni, decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 18.

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

§ 19.

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne zebranie może być zwyczajne, albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywające się co cztery lata, jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

§ 20.

W walnym zebraniu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu;
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście;

§ 21.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu w formie pisemnej sposób zwyczajowo przyjęty (e-mail, fax, list polecony, SMS) najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

§ 22.

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 34,
2. Uchwały Walnego Zebrania wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych , biorących udział w obradach Walnego Zebrania, w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego Zebrania, w sprawach:
a) zmiany statutu,
b) nadania godności członka honorowego,
c) rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Klubu.

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Klubu wniesiony do Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia żądania bądź wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie ogólnych kierunków działania Klubu,
b) wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c) ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) nadawanie godności członka honorowego,
g) uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, rozwiązania się Klubu, oraz w sprawach majątkowych.

§ 25.

 

Wybór władz Klubu: Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 26.

Zarząd jest organem władzy wykonawczej Klubu, działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 27.

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków w tym z Prezesa, Członka , Wiceprezesa , Sekretarza i Skarbnika.
2. Do ważności oświadczeń dotyczących zobowiązań Klubu, w tym jego praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Klubu, z wyjątkiem członków honorowych,
e)powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania,
f) przygotowywanie wewnętrznych regulaminów oraz instrukcji,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
h) uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
i) ustalenie zasad wysokości i terminów opłacania składek członkowskich,
j) uchwalenie kalendarza sportowego planów działania i planów finansowych,
k) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
l) w okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżąca działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§ 29.

1. Zarząd składa się z 5 członków, których wybiera i przydziela funkcje Walne Zebranie. Nie dotyczy to kooptacji nowych członków Zarządu.
2. Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków. Liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 50% członków pochodzących z wyboru.
3. Zebrania Zarządu, zwoływane przez Prezesa, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy zespołów lub sekcji, których dotyczy przedmiot obrad.
5. Uchwały zarządu zapadają w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub pod jego nieobecność – Wiceprezes , który w takim wypadku zastępuje Prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes.

§ 30.

Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 2-3 członków, których wybiera i przydziela funkcje Walne Zebranie.

§ 31.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie w tym względzie wyjaśnień od Zarządu,
c) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielania mu absolutorium,
d) badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, oraz przedkładanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Klubu.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja ma prawo dokooptować nowych członków. Liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 50% członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 32.

1. Klub ma prawo nagradzania swoich członków za osiągnięcia w realizacji zadań Klubu oraz prawo nagradzania osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju Klubu.
2. Zasady przyznawania nagród oraz ich rodzaje określa regulamin motywacji i dyscypliny wewnątrzklubowej, uchwalony przez Zarząd.
3. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 33.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dotacje,
3) subwencje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
6) wpływy z działalności statutowej Klubu.
4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 34.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 35.

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu winna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek Klubu.
3. Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Klubu powołuje Komisję Likwidacyjną.
4. Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Walnego Zebrania

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 36.

Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony w dniu 20 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Bez_tytułu_1

NIEPOŁOMICKI KLUB TENISOWY „ZIBI – SPORT”

32-003 PODŁĘŻE 611 , NIP 683 208 53 98 , REGON 360839040

BANK PKO BP NR KONTA 47 1020 2892 0000 5802 0569 1565

http://zibisport.com.pl/klub-tenisowy/

                                                                                                                                                                                                                  

REGULAMIN NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU TENISOWEGO „ ZIBI-SPORT”

Zatwierdzony uchwałą Zarządu Niepołomickiego Klubu Tenisowego,, Zibi-Sport” w dniu 01.03.2015 r.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2015 r.
Niniejszy regulamin ustala: cele i zasady działania Niepołomickiego Klubu Tenisowego
,, Zibi-Sport”, zwanego dalej: Klubem.
Zasady zawarte w nim dotyczą wszystkich uczestników zajęć, zawodów, turniejów imprez organizowanych przez Klub.

§ 1.
Ogólne zasady

1.1 Klub zrzesza zarówno amatorów jak i zawodników tenisa oraz amatorów narciarstwa zjazdowego. Zajęcia, turnieje, zawody, imprezy Klubowe odbywają się na terenie obiektów Centrum Tenisowego ,,Zibi-Sport”, zarządzanego przez F.U ,,Zibi-Sport” oraz w miejscach ustalonych przez Zarząd Klubu. Uczestniczenie w nich oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.2 Gra na kortach lub halach tenisowych podczas zajęć, turniejów, zawodów, imprez organizowanych przez Klub odbywa się na własną odpowiedzialność grających. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia w trakcie gry w tenisa. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania: regulaminu Klubu, regulaminu obiektów na których odbywają się zajęcia, oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa i sportu. Podczas zajęć, turniejów organizowanych przez Klub obowiązuje strój sportowy(tenisowy), oraz obuwie tenisowe dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia, turnieje, imprezy. Udział dzieci w zawodach i treningach rekreacyjnych odbywa się bez badań lekarskich na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformować trenera o przeciwwskazaniach medycznych dotyczących udziału w zajęciach swoich dzieci (choroba, uraz, kontuzja).

1.3 Klub w zależności od możliwości finansowych zapewnia sprzęt do realizacji zajęć z tenisa i narciarstwa zjazdowego , prowadzi szkolenie w następujących sekcjach :
a) tenisowa- rekreacyjna (dzieci, młodzież, dorośli),
b) tenisowa -zawodnicza (posiadanie licencji PZT),
c) narciarska- rekreacyjna ( dzieci , młodzież i dorośli).
Najzdolniejsi uczestnicy sekcji tenisowej-rekreacyjnej, po decyzji zespołu trenerskiego i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą zakwalifikować się do grupy sportowej, która będzie reprezentować Klub w turniejach tenisowych i objęta zostanie specjalnym programem.
1.4. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczenie zdjęć z ich udziałem lub z udziałem ich dzieci/podopiecznych w gazetce klubowej lub na stronie internetowej Klubu zobowiązane są do przekazania tej informacji trenerowi lub członkowi Zarządu Klubu.
1.5 Członkami Klubu mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:

a) złożą imienną deklarację członkowską Klubu (ze zgodą pisemną rodziców/prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich) i uzyskają pozytywną opinię Zarządu Klubu,

b) złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, turniejach, zawodach, imprezach organizowanych przez Klub ( oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich), w przypadku osób uczestniczących w zawodach sportowych badania lekarskie wykonane przez lekarza sportowego (dotyczy grupy zawodniczej),

c) biorą czynny udział w zajęciach lub innej statutowej działalności Klubu,

d) opłacą składkę członkowska roczną (zgodnie z § 2. Składki członkowskie),

e) opłacają regularnie miesięczne składki członkowskie (zgodnie z § 2. Składki członkowskie),

f) wypełniają obowiązki członka Klubu zgodnie z regulaminem i Statutem Klubu.
1.6 O rezygnacji z członkostwa w Klubie, członek, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd Klubu na piśmie najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego członek, dziecko nie będzie już członkiem Klubu. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu Klubu w jednej z niżej wymienionych form:
a) za pośrednictwem trenera -pismo
b) złożenie pisma do biura klubu -pismo
c) przesłać listem poleconym na adres klubu -pismo
d) przesłać skan pisma z podpisem, e-mailem na adres:

2. Prawa członka Klubu:
2.1 Zawodnicy posiadający licencje PZT
a) korzystanie z kortów tenisowych w sezonie letnim tj. od 01.05 – 30.09 w Centrum
Tenisowym ,,Zibi-Sport” ze zniżką 50 %( korty przeznaczone są tylko i wyłącznie na gry
sparingowe),
b) zniżkę stałego klienta na wynajem kortów tenisowych w sezonie zimowym w Centrum
Tenisowym ,,Zibi-Sport” 10%
2.2 Amatorzy tenisa
a) 20 % zniżki na wpisowe do turniejów amatorskich organizowanych przez Klub,
b) 10% zniżki stałego klienta na wynajem kortów tenisowych w sezonie letnim i zimowym w
Centrum Tenisowym ,,Zibi -Sport”.

2.3 Zawodnicy i amatorzy
a) korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Klubu,
b) korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej,
c) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w zajęciach szkoleniowych Klubu, zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),
e) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego sprzętu klubowego.

3. Obowiązki członka Klubu:
a) regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe lub uczestnictwo w innej statutowej działalności Klubu,
b) posiadania podczas treningu, zawodów, turniejów odpowiedniego stroju sportowego,
c) regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z częścią drugą regulaminu: Składki członkowskie),
d) posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w zajęciach treningowych i zawodach ( dotyczy grupy zawodniczej),
e) kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych na których Klub prowadzi swoją działalność statutową,
f) godne reprezentowanie Klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu poza sportowym,
g) wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej Klubu,
h) poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,
i) zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

4. Utrata praw członka Klubu:
a) czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu lub skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić w przypadku niewypełnienia obowiązków członka Klubu zawartych w § 1. pkt 3 Regulaminu.

§ 2.
Składki członkowskie

2.1 Składki członkowskie są stałe i wynoszą:
a) składka roczna (płatna do końca stycznia danego roku na konto Klubu) -100 zł dorośli, 50 zł dzieci i młodzież; upoważnia do korzystania ze sprzętu klubowego, zniżek określonych regulaminem Klubu, zniżek Centrum Tenisowego ,,Zib -Sport,, (będąc członkiem Klubu otrzymuje się kartę stałego klienta- zniżka10% na wynajem kortów przez cały rok, pierwszeństwo w rezerwacji kortów), zniżka 20% na wpisowe do turniejów organizowanych przez Klub, darmowe uczestnictwo w letniej i zimowej lidze dziecięcej i młodzieżowej, ubezpieczenia NNW (dotyczy grupy zawodniczej) oraz dotacji, które pozyskuje Klub.
W przypadku nowych członków składka płatna do końca miesiąca, w którym osoba stała się członkiem Klubu.
b) składka miesięczna -12 zł dorośli, 6 zł dzieci i młodzież; upoważnia do korzystania z zajęć, imprez, turniejów , zawodów klubowych,zniżek określonych regulaminem Klubu, zniżek Centrum Tenisowego ,,Zib -Sport,, (będąc członkiem Klubu otrzymuje się kartę stałego klienta- zniżka10% na wynajem kortów przez cały rok, pierwszeństwo w rezerwacji kortów), zniżka 20% na wpisowe do turniejów organizowanych przez Klub, darmowe uczestnictwo w letniej i zimowej lidze dziecięcej i młodzieżowej, ubezpieczenia NNW (dotyczy grupy zawodniczej) oraz dotacji, które pozyskuje Klub-płatna do 10-go każdego m-ca, po tym terminie należy się liczyć, że członek nie zostanie dopuszczony do zajęć, imprez organizowanych przez Klub lub zawieszony w prawach członka.
UWAGA !    Składka członkowska roczna za rok 2015 płatna jest do końca marca 2015r.
2.2 Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:
a) wynajem obiektów sportowych,
b) wynagrodzenie trenerów,
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,
d) opłaty statutowe w związkach sportowych,
e) udział w zawodach sportowych,
f) transport na zawody,
g) administrację Klubu
h) obozy i inne imprezy sportowe,
2.3 Klub wprowadza następującą ulgę:
a) w przypadku zapisania do Klubu więcej niż jednego dziecka z danej rodziny, zniżka 50% od pełnej opłaty drugiego i kolejnego dziecka.
2.4 Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubu:

Niepołomicki Klub Tenisowy,, Zibi-Sport” 32-003 Podłęże 611,
NIP 683 208 53 98 REGON 360839040

Bank PKO BP NR KONTA 47 1020 2892 0000 5802 0569 1565

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: Imię i Nazwisko osoby będącej członkiem Klubu (nie osoby wpłacającej), za jaki okres (miesiąc i rok) jest dokonywana wpłata, np. Jan Kowalski, marzec 2015r lub składka roczna za 2015 r.
2.4 W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z niepłacenia składki członkowskiej.

§ 3.
Treningi, zawody, badania sportowo-lekarskie (dotyczy grupy zawodniczej)

3.1 Treningi
a) zawodnik zna i przestrzega niniejszy Regulamin,
b) zawodnik regularnie uczęszcza na zajęcia treningowe i przychodzi na nie punktualnie,
c) zawodnik posiada podczas treningu czysty i zadbany strój sportowy,
d) zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia, dotyczącego sposobu wykonania ćwiczeń,
e) obowiązkiem zawodnika jest informowanie prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonania zadania o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

3.2 Zawody
a) udział w zawodach jest każdorazowo uzgadniany z trenerem prowadzącym zajęcia. Aby startować w zawodach zawodnik musi sumiennie i regularnie uczestniczyć w treningach,
b) zawodnik pokrywa koszt startowego,
c) koszt uczestnictwa jest uzależniony od rangi zawodów oraz dostępnych środków finansowych Klubu,
d) zawodnik startujący w zawodach musi mieć wykupioną licencję zawodniczą Polskiego Związku Tenisa, według cennika opłat Związku.
e) zawodnik startujący w zawodach musi posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie ważne 6 m-cy od daty wykonania oraz ubezpieczenie NNW. ( koszty badań pokrywa zawodnik, a koszty ubezpieczenia NNW pokrywa Klub,
f) zawodnik startujący w zawodach musi godnie reprezentować Klub, biorąc udział w rywalizacji zgodnie z formułą FAIR-PLAY.

3.3 Badania sportowe
a) każdy zawodnik uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Klub musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu:
-dzieci od 4-7 lat -zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny sportowej,
-zawodnicy od 7 lat do 18 nie startujący w zawodach -zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny sportowej,
-zawodnicy od 7 lat do 18 startujący w zawodach -zaświadczenie lekarza medycyny sportowej,
-zawodnicy od 18 lat -zaświadczenie lekarza medycyny sportowej lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
b) zawodnik nie posiadający ważnych badań lekarskich nie może uczestniczyć w zawodach, treningach,
c) w ciągu każdego roku Klub ustala dwa płatne terminy badań, wykonane przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej,
d) zawodnik nie uczestniczący w badaniach organizowanych przez Klub ma obowiązek we własnym zakresie uzyskać badania sportowe,

§ 4.
  Obozy, turnieje, zawody, wyjazdy i inne imprezy sportowe

4.1 Obozy sportowe i rekreacyjne:
a) Klub jest organizatorem obozów sportowych i rekreacyjnych,
b) w zgrupowaniu rekreacyjnym może wziąć udział każdy członek Klubu po dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie oraz inne, wynikające z oferty ustalenia,
c) w zgrupowaniu sportowym może wziąć udział członek Klubu, który został wytypowany przez trenera oraz po dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie oraz inne, wynikające z oferty ustalenia,
d) osoba biorąca udział w zgrupowaniu sportowym lub rekreacyjnym musi przestrzegać regulaminu obozu, który każdorazowo podpisuje osobiście lub wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi przed rozpoczęciem zgrupowania/obozu.
e) na wniosek pisemny rodzica/opiekuna prawnego członek Klubu, który w terminie zapłacił składkę roczną, składki miesięczne, i rokuje nadzieje na osiąganie sukcesów sportowych, może zostać zwolniony z odpłatności za zgrupowanie, częściowo bądź w całości.
4.2 Klub jest organizatorem amatorskich turniejów tenisowych prowadzonych według oddzielnych regulaminów.
4.3 Klub jest organizatorem dziecięcej i młodzieżowej ligi tenisa prowadzonej według oddzielnego regulaminu.
4.4 Klub jest organizatorem wyjazdów w charakterze sportowym.
4.5 Klub współpracuje z różnymi instytucjami organizując imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.

§ 5.
Stosunek do Klubu oraz osób trzecich

5.1 Członek Klubu odnosi się z szacunkiem do, logo Klubu, sprzętu sportowego oraz środowiska sportowego.
5.2.Członek Klubu godnie reprezentuje / promuje Klub w swoim otoczeniu.
5.3 Członek Klubu uczestniczy w pokazach organizowanych przez Klub.
5.4 Członek Klubu aktywnie uczestniczy w życiu Klubu.
5.5 Członek Klubu prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia.

§ 6.
Przypisy końcowe

6.1 Klub zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć i działalność Klubu.
6.2 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Niepołomickiego Klubu Tenisowego ,,Zibi-Sport”.
6.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd Niepołomickiego Klubu Tenisowego ,,Zibi-Sport”.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Niepołomickiego Klubu Tenisowego ,,Zibi-Sport” w dniu 01.03.2015 r. i obowiązuje od dnia 02.03.2015r.

 

 

 

Dodaj komentarz